Inžiniering

V inžinierskej činnosti – inžiniering sa snažíme ponúknuť také služby, aby ste boli odbremenení od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na zvládnutie investičného zámeru. Preto je dobré mať už v samotných začiatkoch investičného zámeru efektívny inžiniering, pomocou ktorého sa dá vyhnúť zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné:

  • predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • legalizáciu stavieb, búracie povolenia
  • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
  • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie, povolenie k odstráneniu stavby a iné)
  • zastupovanie investora voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby)
  • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
  • zabezpečenie stavebného dozoru
  • spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby